حمایت مالی از کنگره به سه رده مالی تقسیم گردیده که هر رده از تسهیلاتی به شرح ذیل برخوردار می باشد:

 

حمایت مالی «طلا»

مبلغ حمایت مالی طلا 000¸000¸500 ریال می‌باشد و حامی مالی طلا از تسهیلات زیر بهره مند می‌گردد:

        درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره شامل پوستر، سایت، کارت دعوت، کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه و CD  کنگره

        درج نام و آرم شرکت در تابلوهای محل سالن برگزاری کنگره و نمایشگاه

        درج نام و آرم شرکت در گواهی حضور و گواهی ارائه مقالات شرکت کنندگان در کنگره

        امکان قراردادن بروشور و هدایای تبلیغاتی شرکت در داخل پکیج کنگره

      حضور رایگان درکنگره (20 نفر) - حضور در پانل ها، نهار، پذیرایی بین جلسات ، دریافت گواهی حضور و اسناد و مدارک کنگره و بهره مندی از امتیاز بازآموزی

        درج آگهی و رپرتاژ بصورت رایگان در کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه (4 صفحه)

      در اختیار قراردادن غرفه در نمایشگاه (36 مترمربع)

         امکان برگزاری دو کارگاه آموزشی 1 ساعته

 

حمایت مالی «نقره»

مبلغ حمایت مالی نقره 000¸000¸400 ریال می‌باشد و حامی مالی نقره از تسهیلات زیر بهره مند می‌گردد:

        درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره شامل پوستر، سایت، بروشور، کارت دعوت و کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه و CD  کنگره

       درج نام و آرم شرکت در تابلوهای محل سالن برگزاری کنگره و نمایشگاه

     حضور رایگان درکنگره (10 نفر) - صرفا حضور در پانل ها،نهار ، پذیرایی بین جلسات ، دریافت گواهی حضور و اسناد و مدارک کنگره و بهره مندی از امتیاز بازآموزی

        درج آگهی و رپرتاژ بصورت رایگان در کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه (2 صفحه)

        در اختیار قرار دادن غرفه در نمایشگاه (24 متر مربع)

         امکان برگزاری یک کارگاه آموزشی 1 ساعته

 

حمایت مالی «برنز»

مبلغ حمایت مالی برنز 000¸000¸200 ریال می‌باشد و حامی مالی برنز از تسهیلات زیر بهره مند می‌گردد:

        درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره شامل پوستر، سایت، بروشور و کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه

        درج نام و آرم شرکت در محل سالن برگزاری کنگره و نمایشگاه

      حضور رایگان درکنگره (5 نفر) - صرفا حضور در پانل ها، نهار، پذیرایی بین جلسات ، دریافت گواهی حضور و اسناد و مدارک کنگره و بهره مندی از امتیاز بازآموزی

        درج آگهی و رپرتاژ بصورت رایگان در کتابچه  اطلاعات کنگره  نمایشگاه (1 صفحه)

        در اختیار قراردادن غرفه در نمایشگاه (12 متر مربع)