محور های همایش :

 

دامپزشكي و نقش آن دركنترل و پيشگيري از بيماري ها

 بيماري هاي بازپديد و نوپديد در دام

دام سالم، غذاي سالم، انسان سالم

 بيماري هاي مشترك بين انسان ودام

 اهم بيماري هاي شايع درطيور صنعتي و سنتي و شترمرغ

دانش بومي در كنترل و پيشگيري از بيماري هاي دام و طيور

بهداشت آبزيان و بيماري ماهيان پرورشي و تزئيني

روش هاي نوين آزمايشگاهي تشخيص بيماريهاي دام و طيور

مامايي و بيماري هاي توليد مثلي در دام

HACCPو نقش آن در بهداشت فرآورده هاي گوشتي

كشتارگاه هاي دام و طيور و نقش آنها در سلامت محصولات

روش هاي نوين دركنترل و درمان بيماري هاي دام سبك (گوسفند وبز)

روش هاي نوين دركنترل و درمان بيماري هاي دام سنگين(گاو ،گاوميش وتك سميان)

گياهان دارويي و داروهاي گياهي در درمان بيماري هاي دام و طيور

آثار و مديريت اقتصادي درپيشگيري ودرمان بيماري هاي دام و طيور